Historikk

Historikk Moelva Vannverk SA(tidligere Øra Vannverk og Løen Vannverk) 

 

Øra Vannverk A/L

Stiftelseslag 1960 var:

Reidar Karlsen, Erling Strøm, Olav Jensvoll, Olav Markusen, Magnar Markusen, Odd Markusen, Ragnvald Markusen, Bertheus Johansen, Heiberg Elvevoll, Grov Kirkegård, Martin Antonsen, Reidar Sjøvoll.

 

I 1960 ble første reservoar på 20 kbm bygget i armert betong, med vanntilførsel fra åpen inntakskum i Moelva. Samtidig ble hovedledning i 63 mm polyethylene lagt ut og andelshaverne koblet til denne.

I 1972 ble nytt reservoar på 72 kbm bygget.

I 1985 ble tidligere hovedvannledning byttet ut og supplert med en ny vannledning på 110mm 10kp.

Som følge av økt forsyningsbehov, samt en rekke offentlige lover og påbud ble en en omfattende modernisering og oppgradering av vannverket igangsatt for perioden

2000-2004, med hensikt å øke kapasitet, leveringssikkerhet og vannkvalitet, og tilfredsstille div. offentlige normer og bestemmelser på dette området.

Arbeidet omfatter bl. a:

 • Framføring av El-, 220 og 400V.
 • Etablering av 2 nye bergbrønner.
 • Etablering av èn ny filterbrønn i løsmasse under Moelva.
 • Kontrollregime for vannkvalitet.
 • Klordoseringsanlegg (katastrofeanlegg) datastyrt.
 • Alarmanlegg for hhv. svikt i vannforsyning, el-tilførsel og ved innbrudd.
 • Fjernovervåking av fyllingsnivå i hovedreservoar.
 • Trykkøkningsanlegg for abb. med normaltrykk u. 4kp.
 • Utskifting av koblinger (hovedledn.) som ikke holder mål.
 • Sikring av elveleie mot flomskader.
 • PC-assistert administrasjons- og internkontrollsystem med bl. a. automatisk generering av forbruksdata, herunder kurver for hhv. døgn, uke, måned, årstid og år.1
 • Del av hovedreservoar overbygget for El-inntak, plasering og service av automatikkutrustning, vannbehandlingsapperatur m. m.
 • Høsten 2010 installerte vi trykkøkningspumper og UV anlegg.

 

Løen Vannverk A/L

Stiftelseslag 1966 var:

Harald Bendiktsen, Anselm Antonsen, Arvid Antonsen, Kristian Robertsen, Johan Johansen, Birger Berglund, Ove P Johansen, Fredrik Nilsen, Henry Nilsen, Håkon Hanssen, Helge Hanssen, Birger Olsen, Albert Sjøvoll.

Det var i 1966 i første omgang lagt vannledning fra Moelva til Lømyra og området Løen.

Ca 1975 ble ble vannledning lagt innover til Våtvika

1999 ble vannledning lagt fra Våtvika til Årsanvika.

2002 ble det etablert renseanlegg ved Løen

2009 ble Løen vannverk godkjent av Mattilsynet for leveranse av godkjent vann etter drikkevannforskriften.

 

 • 2015 ble Øra vannverk sa og Løen vannverk SA fusjonert. Nytt navn ble Moelva Vannverk SA
 • 2016 fikk Moelva Vannverk SA avtale kontrakt med leveranse av vann til kommunalt nett i Grovfjord.
 • 2016 ble nytt anlegg etablert ved Moelva i Grovfjord. 9 desember 2016 sto anlegget ferdig og satt i drift med leveranse også til kommunalt nett i Grovfjord.
 • Bilder fra arbeider med etablering av nytt anlegg kan finnes her.